Nội dung giới thiệu

 • TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  (Cơ quan trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh)

     1. Vị trí và chức năng

     a) Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố có chức năng giúp Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử Thành phố, trực tiếp quản lý tài liệu Lưu trữ lịch sử của Thành phố và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     b). Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

     c). Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại Tầng 6 Tòa nhà IPC, 1489 đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn

     a). Trung tâm Lưu trữ lịch sử có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

     - Đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ để tham mưu giúp  Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử của Thành phố, gồm:

     + Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Thành phố;

     + Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

     + Tham mưu tổ chức thực hiện việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu Lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     - Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

     - Quản lý tài chính, tài sản Trung tâm, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

     b) Nhiệm vụ cụ thể:

     - Xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và định kỳ hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ trình Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

     - Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án liên quan đến chức năng nhiệm vụ.

     - Công tác tham mưu và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu:

     + Tham mưu ban hành, tổ chức theo dõi đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định;

     + Tham mưu ban hành và điều chỉnh, bổ sung xác định thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức;

     + Thẩm định và trình phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Thành phố;

     + Tham mưu ban hành các quy định về thẩm quyền, thủ tục khai thác sử dụng tài liệu; Quy định về Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng;

     + Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành;

     + Tham mưu hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu.

     - Trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của Thành phố và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ:

     + Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch sưu tầm, thu thập hồ sơ, tài liệu dài hạn, định kỳ hàng năm;

     + Tổ chức thực hiện việc phân loại, chỉnh lý và chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm;

     + Tham mưu và tổ chức thực hiện xác định giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử của Thành phố;

     + Tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm bảo quản, bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ tài liệu lưu trữ lịch sử Thành phố;

     + Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ lịch sử thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

     + Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tu bổ phục chế, bảo hiểm, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử;

     + Xây dựng công cụ tra cứu, quản lý tài liệu lưu trữ; quản lý tài liệu số, tài liệu điện tử thuộc phạm vi quản lý;

     + Tổ chức thực hiện việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật: công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ; triển lãm tài liệu lưu trữ; biên soạn và xuất bản ấn phẩm từ tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ độc giả tại Phòng đọc, cấp chứng thực lưu trữ, bản sao tài liệu lưu trữ…

     - Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật:

     + Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

     + Thực hiện dịch vụ soạn thảo văn bản; in ấn tài liệu, biểu mẫu; cung cấp các trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác văn thư, lưu trữ;

     + Tư vấn, tổ chức thực hiện mô hình Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức có yêu cầu;

     + Phân loại, chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

     + Cung cấp các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ.

     - Quản lý tài chính, tài sản Trung tâm và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

  Ban Biên tập