Chi tiết tin

  • UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 2500/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2024 [15-05-2024]

    Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2030

           Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; Công văn số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Chương trình công bố tài liệu lưu trữ;

            Ngày 08 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030.

    Tệp đính kèm

Lượt xem: 190