Nghiệp vụ Lưu trữ

  • Thống kê tài liệu lưu trữ [22-02-2018]

    Thống kê tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ quan trọng của công tác lưu trữ, thực hiện tốt nghiệp vụ thống kê tài liệu lưu trữ góp phần nâng cao chất lượng cho công tác báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ định kỳ hàng năm theo quy định.