Chi tiết tin

 • Kết quả Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 [19-04-2023]

  Ngày 31 tháng 3 năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1439/TB-SNV về kết quả Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ 2023.

  Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác VTLT năm 2023; ngày 23 tháng 3 năm 2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công tác VTLT năm 2023 tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố và thông báo kết quả Hội nghị như sau:

  I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

  Chủ trì Hội nghị: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  Tổng số có 149 đại biểu của 97 cơ quan, tổ chức, trong đó có:

  - 74 đại biểu là Chánh (Phó Chánh Văn phòng), Trưởng (Phó Trưởng) phòng.

  - 75 đại biểu là công chức, viên chức, người làm công tác VTLT tai các cơ quan, tổ chức.

  II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

  1. Nội dung chủ yếu của Hội nghị

  a) Báo cáo tổng kết công tác VTLT năm 2022 và kết quả, tiến độ thực hiện sơ kết các Đề án, Kế hoạch.

  b) Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác VTLT năm 2023 theo chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

  c) Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

  d) Hội nghị thảo luận, giải đáp các ý kiến và tổng kết Hội nghị.

  đ) Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021 cho đại diện các cơ quan, tổ chức.

  2. Nôi dung thảo luân, trao đổi tai Hội nghị

  Có 08 ý kiến đại diện của các cơ quan, tổ chức dự Hội nghị tham gia thảo luận, trao đổi, kiến nghị, đề xuất và được Ban Tổ chức giải đáp, ghi nhận, tổng hơp báo cáo đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết các nội dung chủ yếu: về công tác văn thư, số hóa, chỉnh lý tài liệu.

  3. Tổng kết chỉ đạo Hội nghị

  Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, kết luận và chỉ đạo Hội nghị:

  a) Về nhận xét, đánh giá: qua kết quả hoạt động năm 2022, cho thấy có sự nỗ lực lớn của tập thể các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phổ; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức quan tâm chỉ đạo, bố trí nhân sự, đầu tư kinh phí thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; đội ngũ công chức, viên chức làm công tác VTLT được tập huấn đào tạo thường xuyên, an tâm công tác; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác VTLT ngày càng đầy đủ, chặt chẽ hơn.

  b) Về nhiệm vụ trong tâm năm 2023

  Để thực hiện có hiệu quả công tác, cơ quan, tổ chức cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

  - Tổ chức triển khai thực hiện tốt Công văn số 320/ƯBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2023 về triển khai nhiệm vụ công tác VTLT năm 2023; Công văn số 983/ƯBND-VX ngày 20 tháng 3 năm 2023 của ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị sổ 20-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác VTLT.

  - Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác VTLT: tổ chức triển khai việc lập hồ sơ điện tử theo Công văn số 370/VTLTNN-NV của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thông quản lý tài liệu điện tử; lập hồ sơ và giao nộp hô sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với hồ sơ giấy; bảo quản tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, nhân sự cho công tác VTLT.

  - Tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt như: Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố giai đoạn 1975 - 2015 theo Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017; Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2018; Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 về tổ chức thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

  Sở Nội vụ thông báo kết quả Hội nghị công tác VTLT năm 2023 để các cơ quan, tổ chức biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

  Thông báo số 1439/TB-SNV

Lượt xem: 2350

Tin khác