Chi tiết tin

  • Quyết định số 5142/QĐ-UBND

    V/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tồn đọng của cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020

    Tập tin đính kèm: 1360_iT49BDSR.pdf