Chi tiết tin

  • Công văn số 128/TCCP-VC

    V/v xếp lương mới đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo trong khu vực hành chính sự nghiệp; công chức, viên chức được điều động, thuyên chuyển công tác từ sau ngày 1 tháng 4 năm 1993

    Tập tin đính kèm: CV128TCCP-VC_U3stQua2.doc

Tin khác