Chi tiết tin

  • Báo cáo số 149/BC-UBND

    Tổng kết thi hành Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP

    Tập tin đính kèm: bc_ubnd_149_02XibKAG.pdf