Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Thông báo số 233/TB-CCVTLT 25-10-2018 Bộ KHCN
Báo cáo số 167/BC-CCVTLT 30-07-2018 Chi cục VT- LT
Thông báo số 152/TB-CCVTLT 04-07-2018 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 114/BC-CCVTLT 30-05-2018 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 110/BC-CCVTLT 25-05-2018 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 80/KH-CCVTLT 18-04-2018 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 95/GM-CCVTLT 07-05-2018 Chi cục VT- LT
Thông báo số 83/TB-CCVTLT 18-04-2018 Chi cục VT- LT
Công văn số 79/CCVTLT-QL 17-04-2018 Chi cục VT- LT
Công văn số 71/CCVTLT-QL 16-04-2018 Chi cục VT- LT
Quyết định số 05/QĐ-CCVTLT 01-03-2018 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 22/KH-CCVTLT 02-02-2018 Chi cục VT- LT
Thông báo số 18/TB-CCVTLT 26-01-2018 Chi cục VT- LT
Công văn số 17/CCVTLT-HCTH 26-01-2018 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 14/GM-CCVTLT 24-01-2018 Chi cục VT- LT