Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 227/CCVTLT-QL 03-09-2019 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 224/KH-CCVTLT 27-08-2019 Chi cục VT- LT
Công văn số 175/CCVTLT-QL 03-07-2019 Chi cục VT- LT
Công văn số 130/CCVTLT-QL 23-05-2019 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 96/BC-CCVTLT 07-05-2019 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 46/KH-CCVTLT 28-02-2019 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 45/KH-CCVTLT 28-02-2019 Chi cục VT- LT
Công văn số 36/CCVTLT-QL 25-02-2019 Chi cục VT- LT
Thông báo số 33/TB-CCVTLT 22-02-2019 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 12/KH-CCVTLT 22-01-2019 Chi cục VT- LT
Công văn số 268/CCVTLT-QL 12-12-2018 Chi cục VT- LT
Công văn số 265/CCVTLT-QL 10-12-2018 Sở Nội vụ
Thông báo số 258/TB-CCVTLT 29-11-2018 Chi cục VT- LT
Thông báo số 254/TB-CCVTLT 23-11-2018 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 228/KH-CCVTLT 15-10-2018 Chi cục VT- LT