Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ [27-07-2016]

  Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ;

  Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 7098/UBND-VX về việc hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Theo Công văn, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện

  a) Tuyên truyền, giới thiệu, triển khai Thông tư số 09/2014/TT-BNV:

  - Nghiên cứu viết bài, đưa tin giới thiệu nội dung của Thông tư số 09/2014/TT-BNV trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; phát hành công văn đến các cơ quan, tổ chức giới thiệu Thông tư số 09/2014/TT-BNV; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định về quy trình thủ tục quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố;

  - Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định ban hành Quy trình thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  c) Phối hợp Sở Tài chính dự trù đề xuất kinh phí tổ chức triển khai và thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

  d) Tiếp nhận, quản lý phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố.

  e) Báo cáo tiến độ thực hiện hàng quý và sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

  2. Giao Sở Tư pháp

  Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy trình thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ để Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

  3. Giao Sở Tài chính

  a) Thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự toán kinh phí triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  b) Hướng dẫn hoặc đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc thu và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện   hoạt động dịch vụ lưu trữ.

            Nguyễn Hải

Lượt xem: 1960

Tin khác