Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Mến

  Email:  

  Ngày hỏi:  13-09-2022

  Câu hỏi:  
  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG A có thành lập các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ban Chỉ đạo…) giúp việc được sử dụng con dấu của cơ quan. Như vậy trong phần thể thức thẩm quyền ký, ngoài việc ghi chức danh của người ký văn bản và chức vụ trong cơ quan, tổ chức thì có cần ghi kèm tên cơ quan, tổ chức không Cách 1: TM. HỘI ĐỒNG/ CHỦ TỊCH/ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG A/ Nguyễn Văn A Cách 2: TM. HỘI ĐỒNG/ CHỦ TỊCH/ HIỆU TRƯỞNG/ Nguyễn Văn A

  Ngày trả lời:  13-09-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Trường hợp của bạn nêu, bạn trình bày theo cách 1 là phù hợp với quy định.

   


Câu hỏi khác