Thông báo đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ