Tin tức chuyên ngành

  • Hướng dẫn việc lập hồ sơ điện tử [11-05-2022]

    Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Công văn số 370/VTLTNN-NV gửi các cơ quan, tổ chức hướng dẫn vệc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.