Văn bản quản lý

  • Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng Kế hoạch chi tiết về tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV [07-06-2016]

    Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, ngày 25 tháng 11 năm 2014, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Kế hoạch số 333/KH-CCVTLT về tổ chức thực hiện các nội dung chi tiết về tham mưu việc quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. Theo đó, kế hoạch có nội dung chủ yếu: