Chi tiết tin

  • Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh [06-06-2016]

    Theo đề nghị của Cục Hải quan Thành phố tại Công văn số 1006/HQHCM-VP ngày 26 tháng 4 năm 2016 về thẩm định “Danh mục tài liệu hết giá trị”, ngày 12 tháng 5 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thẩm định và khảo sát thực tế tại kho Lưu trữ, địa chỉ số 12 Bis đường Tôn Đản, Phường 13, Quận 4.

    Theo đó, có 2.738.843 bộ hồ sơ tương đương 2.438,59 mét/giá tài liệu được xác định là tài liệu hết giá trị từ năm 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 bao gồm 11 khối tài liệu của các cơ quan trực thuộc Cục Hải quan, cụ thể: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực II; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực IV; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Cảng; Chi cục Cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất; Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công; Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư; Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung; Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận; Chi cục Hải quan Bưu điện (nay là Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh).

    Căn cứ Điều 18, 28 của Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 và đối chiếu với quy định về thời han bảo quản tài liệu tại Quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động ngành Hải quan, Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định để trình Sở Nội vụ xem xét theo thẩm quyền./.

    Thanh Nhàn và Mỹ Giang - CCVTLT

Lượt xem: 9298

Tin khác