Chi tiết tin

 • Về thẩm định tài liệu hết giá trị tại Cục Thuế Thành phố [13-07-2016]

  Theo đề nghị của Cục Thuế Thành phố tại Công văn số 5842/CT-HCLT ngày 22 tháng 6 năm 2016 về thẩm định “Danh mục tài liệu hết giá trị”, ngày 28 tháng 6 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thẩm định và khảo sát thực tế tại kho Lưu trữ Cục Thuế, địa chỉ số 1652 đường Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8.

  Theo đó, tổng số hồ sơ đề nghị tiêu hủy là 1.168 mét giá tài liệu được xác định là tài liệu hết giá trị từ năm 1991 đến năm 2005 bao gồm tài liệu của các Phòng: Phòng Kiểm tra số 1, 2, 3, 4; Phòng Thanh tra; Phòng Thanh tra số 1, 2; Phòng Kê khai kế toán thuế; Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán; Phòng Quản trị tài vụ.

  Căn cứ Điều 18, 28 của Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 và đối chiếu với quy định về thời han bảo quản tài liệu tại Quyết định số 374/QĐ-TCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Tổng Cục Thuế về việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Thuế.

  Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định để trình Sở Nội vụ xem xét theo thẩm quyền./.

   

Lượt xem: 8318