Chi tiết tin

 • Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [25-07-2016]

  Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, ngày 14 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả kiểm tra như sau:

  1. Công tác quản lý văn thư, lưu trữ

  Công tác chỉ đạo, quản lý và ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ:

  Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ thực vật có quan tâm chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác VTLT, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định về công tác VTLT đến các Phòng, Trạm để triển khai thực hiện.

  Đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan, xây dựng Kế hoạch công tác VTLT năm. Qua đó, đã triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ công việc từ năm 2014.

  Chưa ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của cơ quan.

  Công tác tổ chức và nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ: Có bố trí 01 biên chế làm công tác văn thư, 01 biên chế kiêm nhiệm làm công tác VTLT. Có chế độ phụ cấp độc hại bồi dưỡng cho viên chức làm công tác lưu trữ.

  2. Công tác văn thư

  a) Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan

  Nhìn chung, công tác soạn thảo và thể thức trình bày văn bản được thực hiện tốt, tuy nhiên còn một số thiếu sót, cụ thể như: thể thức, số, ký hiệu văn bản, quyền hạn ký, chưa thực hiện việc kiểm tra rà soát thể thức trước khi ban hành.

  b) Quản lý văn bản đi và đến

  Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác VTLT tại cơ quan.

  Văn bản đi, đến được in ra sổ để quản lý. Quản lý văn bản trong chương trình Excel và sổ quản lý văn bản chưa đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV.

  c) Việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện tốt theo đúng quy định

  Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

  Viên chức làm công tác VTLT chưa thực hiện bản cam kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

  3. Công tác lưu trữ

  Do không có Kho Lưu trữ nên hồ sơ, tài liệu còn lưu tại các Phòng, Trạm chưa tổ chức nộp vào Lưu trữ cơ quan. Chi cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại cơ quan.

  Qua kết quả kiểm tra, Đoàn đã đề nghị Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp tục duy trì và phát huy những mặt làm được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác VTLT tại cơ quan./.

  Ngô Thị Mỹ Giang, Phòng QLVTLT

Lượt xem: 4564

Tin khác