Chi tiết tin

  • Báo cáo số 174/BC-UBND

    Báo cáo thực hiện Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

    Tập tin đính kèm: 1476327343011_I8QDdwWE.pdf

Tin khác