Chi tiết tin

  • Công văn số 4197/UBND-VX

    V/v quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố

    Tập tin đính kèm: 4197.UBND.VX_CGrldhzb.pdf

Tin khác