Chi tiết tin

 • Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ CB.CC.VC làm công tác VTLT [31-03-2017]

  Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Báo cáo số 1228/SNV-CCVTLT về sơ kết 03 năm (2014 - 2016) thực hiện Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ CB.CC.VC làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn (2014 - 2020).

  Sau 03 năm thực hiện (2014 - 2016), Đề án 02 đã đạt được một số kết quả như sau:

  1. Về công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về VTLT

  a) Các hình thức như mở các lớp tuyên truyền, phổ biến triển khai, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho thủ trưởng, CB.CC.VC làm công tác VTLT với chuyên đề liên quan đến công việc chuyên môn, nghiệp vụ như Luật Lưu trữ, Nghị định, Thông tư, các văn bản hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thành phố, Sở Nội vụ đến các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố.

  b) Bên cạnh đó, tính năng động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ như hỗ trợ và làm báo cáo viên cho nhiều cơ quan, tổ chức Thành phố để phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời thông tin về hoạt động của ngành VTLT, chủ động tham mưu đề xuất Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn nhiều nghiệp vụ liên quan và được triển khai công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định liên quan đến công tác VTLT, góp phần giúp hoạt động công tác VTLT tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp.

  2. Về tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ VTLT hàng năm

  Định kỳ vào đầu quý 4 của năm, Chi cục xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ VTLT; phối hợp với Phòng Công chức - Viên chức thống nhất về chương trình đào tạo, đối tượng tham gia để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

  3. Về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành VTLT

  Qua 3 năm triển khai thực hiện, tình hình chất lượng, số lượng đội ngũ CB.CC.VC làm công tác VTLT có nhiều thay đổi, số lượng có tăng nhưng không nhiều do điều động, luân chuyển hoặc nghỉ việc, cụ thể:  

  a) Trước khi thực hiện Đề án:  tổng số CB.CC.VC làm công tác quản lý và hoạt động VTLT là 3.545 người, trong đó trình độ chuyên ngành VTLT là 1.071 người, đạt tỷ lệ: 30,21 %.

  b) Kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án: tổng số CB.CC.VC làm công tác quản lý và hoạt động VTLT là 3.860 người, trong đó trình độ chuyên ngành VTLT là 2.157 người, đạt tỷ lệ: 55,88%.

  4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ VTLT

  4.1 Tại Thành phố

  a) Về chương trình đào tạo

  - Phối hợp với Trường ĐHKHXH&NV Thành phố mở lớp Cử nhân văn bằng 2 vừa làm vừa học (VLVH) ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng cho 19 CC.VC  làm công tác VTLT tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Phòng Nội vụ các quận, huyện, cán bộ phụ trách VTLT tại các sở, ngành;

  - Tổ chức 02 lớp Trung cấp VLVH ngành VTLT (2014 - 2016) cho 120 CC.VC làm công tác VTLT của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn tại Trường Trung cấp Văn thư - Lưu trữ Trung ương.

  b) Về các lớp bồi dưỡng

  Phối hợp với Văn phòng Đại diện Trường Đại học Nội vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ VTLT cho CC.VC công tác VTLT tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn như nghiệp vụ lập hồ sơ cho 78 CC.VC; nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ có 132 CC.VC tham dự; số hóa tài liệu lưu trữ cho 122 người CC.VC; 06 lớp sơ cấp VTLT có 529 CC.VC tham dự; 02 lớp hướng dẫn công tác lập hồ sơ công việc cho 156 CC.VC tham dự.

  c) Về công tác tập huấn văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về VTLT:

  - Phối hợp với Trường Cán bộ Thành phố (nay là Học viện Cán bộ) triển khai và tổ chức 38 lớp cho 8.337 lượt cán bộ lãnh đạo và CB.CC.VC làm công tác VTLT trên địa bàn Thành phố.

  - Bên cạnh đó, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố cho 1.116 CB.CC.VC; Tổ chức 04 Hội nghị dành cho 707 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu để triển khai thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, với 1.028 người tham dự.

  4.2 Tại các cơ quan, tổ chức:

  a) Các sở ngành: bằng nguồn kinh phí của đơn vị, một số sở ngành, doanh nghiệp đã quan tâm, phối hợp tổ chức tập huấn kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ VTLT với hơn 1.850 CB.CC.VC tham dự, cụ thể tại các cơ quan như: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Y tế,...

  b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện

  - Bằng nguồn kinh phí của địa phương, hàng năm các quận, huyện đã chủ động tổ chức tập huấn với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, kết hợp tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện; các quận, huyện khác mở Hội nghị tập huấn về công tác VTLT; hướng dẫn Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; công tác lập Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và mời báo cáo viên là lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, với 4.814 CB.CC.VC tham dự.

  - Riêng UBND Quận 8, Tân Bình và Tân Phú đã chủ động phối hợp với Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương tổ chức 03 lớp Trung cấp VTLT với hơn 200 CB.CC.VC làm công tác VTLT tại các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các phường tham gia. Theo đó, kinh phí đào tạo do quận hỗ trợ 50% từ nguồn kinh phí đào tạo của quận và cá nhân tự túc 50%; UBND Quận 11, hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo cho 02 công chức tham gia lớp Cử nhân văn bằng 2 vừa làm vừa học (VLVH) ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng và 01 công chức theo học lớp Cao đẳng VTLT.

  5. Tổng hợp chung kết quả sau 3 năm thực hiện Đề án

  5.1 Kết quả đào tạo

  a) Đào tạo:

  - Đại học: 21 CC.VC

  - Cao đẳng: 01 CC.VC

  - Trung cấp: 320 CC.VC

  b) Bồi dưỡng:

  - Sơ cấp: 529 lượt CC.VC

  - Bồi dưỡng nghiệp vụ: 488 lượt CC.VC

  c) Tập huấn: 15.021 lượt CC.VC.

  5.2 Kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách của Thành phố và các cơ quan, tổ chức là 3.871.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).

  Triển khai thực hiện Đề án 02, với những kết quả bước đầu đã góp phần  nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ VTLT, nhận thức về vai trò vi trí của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị tài liệu trong đội ngũ CB.CC.VC và trong đời sống xã hội, đưa công tác VTLT của Thành phố từng bước đi vào ổn định và phát triển.

  HT

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4215

Tin khác