Chi tiết tin

 • Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 [06-03-2017]

  Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Báo cáo số 767/BC-SNV về tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

  Về kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2016:

  Về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; hoạt động Lưu trữ lịch sử tại Sở Nội vụ và Chi cục Văn thư - Lưu trữ đạt một số kết quả nổi bật như việc tham mưu và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch đạt kết quả. 

  Hoạt động văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức của Thành phố có bước tiến, nhiều cơ quan, tổ chức xác định vị trí vai trò của công tác VTLT nhất là tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Đặc biệt, tại một số cơ quan, tổ chức có nhiều mô hình mới, sáng tạo giúp công tác văn thư, lưu trữ phát triển như trong công tác đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ cơ quan, công tác lập và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan.

  Về nhận xét, đánh giá, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ làm công VTLT ngày càng được tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình mới. 

  Về Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP tại Công văn số 7804/UBND-VX ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại các cơ quan, tổ chức./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 10368

Tin khác