Chi tiết tin

  • Cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu [11-08-2016]

    Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015.

    Trong đó, có 707 cơ quan, tổ chức được xác định thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

    Danh sách các cơ quan, tổ chức

    Tệp đính kèm

Lượt xem: 3026

Tin khác