Chi tiết tin

  • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 [21-12-2016]

    Ngày 30 tháng 11 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Công văn số 1310/VTLTNN-KHTC về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

    Tại Công văn này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện việc báo cáo đúng thời gian, đảm bảo chất lượng của số liệu báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV.

    Để đảm bảo chất lượng báo cáo, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn cần khắc phục một số hạn chế trong việc thực hiện báo cáo tại Phụ lục kèm theo Công văn số 1310/VTLTNN-KHTC.

    Liên quan đến công tác báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện tại Công văn số 3443/SNV-CCVTLT ngày 29 tháng 9 năm 2016./.

Lượt xem: 4980

Tin khác