Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 [05-12-2016]

  Theo archives.gov.vn, ngày 01 tháng 12 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 1313/VTLTNN-NVĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Theo đó, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ: về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; quản lý tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ; Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 được xác định:

  1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm tra chéo, chỉ đạo điểm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ tập trung vào các công việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chấm dứt tình trạng các sở, ngành, huyện thị không có kho bảo quản tài liệu lưu trữ.

  2. Đối với các tỉnh chưa có kho Lưu trữ lịch sử thực hiện theo Luật Lưu trữ; Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ và chưa đưa dự án xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cần bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm theo hướng dẫn tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ để làm căn cứ thực hiện theo Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

   

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 5336

Tin khác