Chi tiết tin

 • Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức [23-08-2022]

  Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 183/CCVTLT-QL gửi Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước để góp góp ý Dự thảo Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.

  Thực hiện Công văn số 2017/BNV-VTLTNN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Bộ Nội vụ về góp ý Dự thảo Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất với Dự thảo Thông tư và có một số ý kiến góp ý như sau:

  1. Về cấu trúc Dự thảo Thông tư, tại Điều 4 đề xuất tách thành hai điều để quy định riêng cho từng Bảng thời hạn bảo quản:

  “Điều 4. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan tổ chức

  Ban hành kèm theo Thông tư này Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan tổ chức, áp dụng đối với các nhóm hồ sơ, tài liệu tại Phụ lục I như sau:

  Điều 5. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Ban hành kèm theo Thông tư này Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của của chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng đối với các nhóm hồ sơ, tài liệu tại Phụ lục II như sau:

  …”

  2. Về các từ ngữ, khái niệm trong Dự thảo Bảng thời hạn bảo quản như: của ngành; cơ quan cấp trên; cơ quan, đơn vị trực thuộc; đơn vị chức năng cần có ghi chú hoặc giải thích từ ngữ để áp dụng thống nhất.

  3. Về xác định mức độ của hồ sơ có tính chất nghiêm trọng và không nghiêm trọng cần có hướng dẫn cụ thể để thuận tiện trong việc xác định và phân loại hồ sơ.

  4. Đối với tập lưu văn bản đi có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, đề xuất bổ sung: Kế hoạch và báo cáo tổng kết một năm trở lên để thuận lợi trong việc phân loại và giao nộp vào Lưu trữ lịch sử (nếu có).

  5. Đề xuất bổ sung quy định thời hạn bảo quản đối với hồ sơ tiếp nhận nhưng không giải quyết được../.

Lượt xem: 2068

Tin khác