Chi tiết tin

 • Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh [16-03-2017]

  Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành hướng dẫn chi tiết về hai thành phần thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính đối với tên cơ quan ban hành và địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc Thành phố.

  Để thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại các trường học công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố được thống nhất và đúng quy định, nhất là thể thức tên cơ quan ban hành văn bản và địa danh ghi trên văn bản;

  Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, ngày 16 tháng 3 năm 2017, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Hướng dẫn số 1001/SNV-CCVTLT về thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản của các trường học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo đó, nội dung hướng dẫn tập trung về:

  - Thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan ban hành văn bản đối với các trường học thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

  - Địa danh ghi trên văn bản của các trường học thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện./.

  Mỹ Giang - Phòng QLVTLT

  Tham khảo nội dung hướng dẫn tại tập tin đính kèm:

   

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Lượt xem: 5243

Tin khác