Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 [03-10-2016]

  Thực hiện Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ;

  Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 như sau:

  1. Đối tượng báo cáo

  Đối với các Sở, ban, ngành, Tổng Công ty, Công ty TNHH MTV thuộc UBND Thành phố, các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại Thành phố có cơ quan, tổ chức trực thuộc triển khai đến các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện báo cáo theo Biểu 01/CS và Biểu 02/CS. Sau đó, tổng hợp số liệu theo Biểu 01/TH và Biểu 02/TH.

  Các cơ quan, tổ chức nêu trên không có cơ quan, tổ chức trực thuộc báo cáo theo Biểu 01/CS và Biểu 02/CS.

  Đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo theo Biểu 01/CS và Biểu 02/CS về Phòng Nội vụ. Phòng Nội vụ quận, huyện tổng hợp số liệu theo Biểu 01/TH và Biểu 02/TH.

  2. Thời gian và nơi nhận báo cáo

  Số liệu thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

  Kết quả báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016 gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ,  địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, điện thoại: 37.760.692, fax: 37.760.684, hộp thư điện tử: ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn), trước ngày 16 tháng 01 năm 2017 để tổng hợp và báo cáo về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định./.

  04 Biểu mẫu báo cáo

Lượt xem: 6151

Tin khác