Chi tiết tin

  • Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ [31-08-2016]

    Qua kết quả kiểm tra, khảo sát công tác văn thư, lưu trữ và theo đề xuất của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 30 tháng 8 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 3048/SNV-CVTLT về việc đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.

    Công văn có nội dung chủ yếu, trong thời gian chờ quy định mới về chế độ phụ cấp độc hại ngành lưu trữ, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho người làm công tác lưu trữ theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1416/SNV-QLVTLT ngày 10 tháng 11 năm 2009.

    Trường hợp cơ quan chưa bố trí Kho Lưu trữ nhưng có phân công và thực tế có làm công tác quản lý tài liệu lưu trữ thuộc đối tượng xem xét cho hưởng chế độ phụ cấp này. Công văn cũng hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ cho hưởng phụ cấp độc hại./.

     

Lượt xem: 5687

Tin khác