Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản [31-08-2016]

  Thực hiện Công văn số 4197/UBND-VX ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố, ngày 30 tháng 8 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 3067/SNV-CCVTLT về việc quản lý tài liệu trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản.

  Theo đó, để quản lý tốt tài liệu lưu trữ trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản, Sở Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các nhiệm vụ như sau:

  - Công tác chuẩn bị:

  + Thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: Xây dựng phương án quản lý tài liệu; lập kế hoạch thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; trường hợp tài liệu chưa chỉnh lý cần dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện chỉnh lý.

  + Tổ chức quản lý và chỉnh lý hồ sơ, tài liệu

  + Thành lập hội đồng và thực hiện xác định giá trị, lựa chọn tài liệu giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  - Tổ chức giao nộp hồ sơ, tài liệu khi doanh nghiệp nhà nước tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc giải thể phá sản  

  + Thành phần tài liệu thuộc nguồn phải giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố

  + Quản lý hồ sơ, tài liệu không thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử

  Ngoài nội dung hướng dẫn tại Công văn này, việc chuẩn bị lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử được thực hiện theo Hướng dẫn số 991/HD-SNV ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ./.  

   

Lượt xem: 5851

Tin khác