Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ tổ chức khảo sát thực tế hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức [09-09-2016]

  Ngày 05 tháng 9 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Thông báo số 3118/TB-SNV về việc khảo sát thực tế hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức

  Nhằm thống kê, đối chiếu số liệu khảo sát, Sở Nội vụ tổ chức khảo sát thực tế hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức như sau:

  1. Nội dung khảo sát

  a) Đối với Sở, ngành: Thống kê, đối chiếu số liệu và khảo sát thực tế tình hình hồ sơ, tài liệu trong Kho Lưu trữ và tài liệu đang lưu trữ tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, ngành.

  b) Đối với quận, huyện: Thống kê, đối chiếu số liệu và khảo sát thực tế tình hình hồ sơ, tài liệu tồn đọng trong Kho Lưu trữ tập trung của quận, huyện (nếu có); qua đó, khảo sát hồ sơ, tài liệu thực tế của các phòng, ban chuyên môn.

  2. Cơ quan, tổ chức được khảo sát và thời gian

  3. Thành phần Tổ khảo sát

  Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, tổ chức phối hợp để Tổ khảo sát hoàn thành nhiệm vụ./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 4257

Tin khác