Chi tiết tin

 • Thủ tục thẩm định danh mục tài liệu hết giá trị [25-07-2016]

  Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 và Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn tiêu hủy tài liệu hết giá trị; 
  Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 4272/HD-SNV về thủ tục thẩm định, có ý kiến đối với Danh mục tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

  1. Sở Nội vụ thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố gồm: Hồ sơ, tài liệu thuộc Danh mục thành phần nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử và hồ sơ, tài liệu không thuộc Danh mục thành phần nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

  2. Thành phần hồ sơ:

  a) Văn bản đề nghị Sở Nội vụ thẩm định Damh mục tài liệu hết giá trị (Mẫu theo Phụ lục I); (Tải về mẫu văn bản tại đây)

  b) Quyết định thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu;

  c) Danh mục tài liệu hết giá trị (Mẫu theo Phụ lục II); (Tải về mẫu văn bản tại đây)

  d) Bản thuyết minh tài liệu hết giá trị (Mẫu theo Phụ lục III); (Tải về mẫu văn bản tại đây)

  đ) Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu (Mẫu theo Phụ lục IV). (Tải về mẫu văn bản tại đây)

  Hồ sơ gửi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố (địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, điện thoại số 08.37.760.692).

  3. Số lượng: 02 bộ.

Lượt xem: 1511