Chi tiết tin

  • UBND Thành phố góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ [26-10-2016]

    Ngày 25 tháng 10 năm 2016, UBND Thành phố ký và phát hành Công văn số 5986/UBND-VX gửi Bộ Tài chính về góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

    Theo đó, về cơ bản UBND Thành phố thống nhất sự cần thiết ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm  2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

    Về góp ý dự thảo, đề nghị tại Điều 1 của dự thảo cần mở rộng đối tượng áp dụng cho các Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ chuyên ngành hoặc các cơ quan, tổ chức khác được vận dụng áp dụng./.

    http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4756

Tin khác