Chi tiết tin

 • Về việc hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử [15-09-2023]

  Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 4593/SNV-CCVTLT ngày 30 tháng 8 năm 2023 về triển khai hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử theo Công văn số 903/VTLTNN-QLII ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  Ngày 30 tháng 8 năm 2023, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 4593/SNV-CCVTLT ngày 30 tháng 8 năm 2023 về triển khai hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử theo Công văn số 903/VTLTNN-QLII ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức rà soát hoạt động thu thập hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử và tổ chức thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử theo quy định.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ thông qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ để tổng hợp.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 974