Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 420/KH-SNV

    Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố giai đoạn 1975 - 2015

    Tập tin đính kèm: 420_khsnvsigned_8oNR4sck.pdf

Tin khác