Chi tiết tin

  • Quyết định số 2051/QĐ-UBND

    V/v thành lập Tổ Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 2051_QD-UBND_1hLilKvy.pdf

Tin khác