Chi tiết tin

  • Thông tư số 03/2021/TT-BNV

    Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

    Tập tin đính kèm: 03-BNV.signed_de2SB3Rc_S9cZQOwU.pdf

Tin khác