Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Kế hoạch số 2368/KH-SNV 25-06-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 1192/SNV-CCVTLT 03-04-2019 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 1067/KH-SNV 26-03-2019 Sở Nội vụ
Thông báo số 941/TB-SNV 15-03-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 685/SNV-CCVTLT 27-02-2019 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 182/KH-SNV 14-01-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 4814/SNV-CCVTLT 17-12-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 4599/SNV-CCVTLT 03-12-2018 Sở Nội vụ
Thông báo số 4586/TB-SNV 30-11-2018 Sở Nội vụ
Báo cáo số 4462/BC-SNV 20-11-2018 Sở Nội vụ
Thông báo số 4416/TB-SNV 16-11-2018 Sở Nội vụ
Giấy mời số 4075/GM-SNV 24-10-2018 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 3609/KH-SNV 25-09-2018 Sở Nội vụ
Báo cáo số 3063/BC-SNV 15-08-2018 Sở Nội vụ
Thông báo số 2948/TB-SNV 05-08-2018 Sở Nội vụ