Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 2905/SNV-CCVTLT 02-08-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 2726/SNV-CCVTLT 23-07-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 2625/SNV-CCVTLT 13-07-2018 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 2450/KH-SNV 02-07-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 2454/SNV-CCVTLT 02-07-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 2425/SNV-CCVTLT 28-06-2018 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 2268/KH-SNV 19-06-2018 Sở Nội vụ
Báo cáo số 2109/BC-SNV 08-06-2018 Sở Nội vụ
Thông báo số 1810/TB-SNV 21-05-2018 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 219/KH-SNV 18-01-2018 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 1419/KH-SNV 23-04-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 1340/SNV-CCVTLT 17-04-2018 Sở Nội vụ
Tờ trình số 1188/TTr-SNV 03-04-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 1198/SNV-CCVTLT 05-04-2018 Sở Nội vụ
Công văn số 1194/SNV-CCVTLT 04-04-2018 Sở Nội vụ