Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND Thành phố [28-01-2022]

  Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 489/SNV-CCVTLT về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của UBND Thành phố.

  Thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;

  Tại khoản 2 Mục III Kế hoạch số 2075/KH-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố phân công Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện theo dõi kết quả thực hiện của các cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo định kỳ;

  Tuy nhiên, năm 2021, Sở Nội vụ chưa nhận được báo cáo tiến độ kết quả thực hiện Kế hoạch số 2075/KH-UBND của các cơ quan, tổ chức; nay Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với những nội dung (số liệu) như sau:

  1. Xác định tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

  2. Tổ chức rà soát, phân loại tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

  3. Về quy định thời gian bảo vệ bí mật nhà nước.

  4. Thực hiện xác định thời hạn bảo vệ tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

  5. Tiếp tục công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

  Các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức quan tâm thực hiện báo cáo kết quả với những nội dung nêu trên./.

  Công văn số 489/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 2301

Tin khác