Chi tiết tin

 • Chức năng về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố [15-08-2016]

  Chức năng về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố là chức năng, nhiêm vụ mới bổ sung cho Sở Nội vụ tại Điểm b, Khoản 13, Điều 2, Chương I Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Quy định về chức năng quản lý lưu trữ thông tin số: 

  Tại Điểm b, Khoản 13, Điều 2, Chương II Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy định Sở Nội vụ có nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật”.

  Tại Điểm b, Khoản 13, Điều 3, Chương II Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó có nội dung quy định Sở Nội vụ có nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật”.

  Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Chương II Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ, quy định Chi cục Văn thư - Lưu trữ: tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó có nhiệm vụ tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật./.

Lượt xem: 1621