Chi tiết tin

 • Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng [12-08-2016]

  Việc quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn thực hiện thống nhất tại Hướng dẫn số 822/HD-VTLTN ngày 26 tháng 08 năm 2015

  Nhằm thống nhất nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Hướng dẫn số 822/HD-VTLTN ngày 26 tháng 08 năm 2015 về quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Hướng dẫn có nội dung chủ yếu: 

  Tại Mục II, Hướng dẫn cụ thể về quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

  - Quản lý văn bản đến trong môi trường mạng: Lưu đồ mô tả văn bản đến trong môi trường mạng; Mô tả chi tiết.

  - Quản lý văn bản đi trong môi trường mạng: Lưu đồ mô tả văn bản đi trong môi trường mạng; Mô tả chi tiết

  - Quản lý hồ sơ trong môi trường mạng: Lưu đồ quản lý hồ sơ trong môi trường mạng; Mô tả chi tiết

  Mục III, Tổ chức thực hiên: Căn cứ Hướng dẫn này và tùy thuộc vào đặc điểm tài liệu văn thư của cơ quan, tổ chức, từng cơ quan, tổ chức khi ứng dụng CNTT trong công tác văn thư có thể ban hành văn bản quy định cụ thể, chi tiết riêng./.

  Ban Biên tập

Lượt xem: 2906