Chi tiết tin

 • Về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử [15-08-2016]

  Khoản 4, Điều 13 của Luật Lưu trữ, giao Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Trên cơ sở quy định này Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. Trong đó, tại Chương II quy định việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

  Tại Điều 13 Luật Lưu trữ quy định về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử:

  1. Tài liệu lưu trữ điện tử là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn để lưu trữ hoặc được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác.

  2. Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, bảo đảm tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và khả năng truy cập; được bảo quản và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt.

  3. Tài liệu được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác không có giá trị thay thế tài liệu đã được số hóa.

  4. Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

  Trên cơ sở quy định tại Khoản 4, Điều 13 của Luật Lưu trữ, Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03  tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. Trong đó, tại Chương II quy định việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử: có 11 điều (từ Điều 3  - 13).

  Điều 3. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ điện tử

  Điều 4. Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức

  Điều 5. Tài liệu lưu trữ điện tử hình thành từ việc số hoá tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác

  Điều 6. Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào

  Điều 7. Thu thập tài liệu lưu trữ điện tử

  Điều 8. Bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

  Điều 9. Sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử

  Điều 10. Bảo đảm an toàn và bảo mật tài liệu lưu trữ điện tử

  Điều 11. Hủy tài liệu lưu trữ điện tử hết giá trị

  Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm

  Điều 13. Trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

  Tại Điều 13 quy định trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

  1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

  a) Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm quản lý thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử theo thẩm quyền;

  b) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, phương pháp lưu trữ tài liệu điện tử.

  2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật.

  3. Người làm lưu trữ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu trữ tài liệu điện tử.

  4. Đơn vị, bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tham mưu, đề xuất cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức về ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để duy trì hoạt động của hệ thống quản lý tài liệu điện tử của cơ quan, tổ chức.

  5. Người trực tiếp theo dõi, giải quyết công việc có trách nhiệm thực hiện các quy định về tạo lập, quản lý, lập hồ sơ điện tử trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan.

  6. Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

   

Lượt xem: 6982