Chi tiết tin

 • Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước [05-01-2018]

  Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT về quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

  Thông tư này có 4 chương, 18 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục tiêu chuẩn về chữ ký số và định dạng văn bản điện tử ký số. 

  Trong đó, tại Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng áp dụng:

  1. Thông tư này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ quan nhà nước.

  Điểm b, Khoản 2, Điều 6, Chương II quy định về ký số, kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước:

  b) Trường hợp quy định cơ quan, tổ chức ký số trên văn bản điện tử, thông qua phần mềm ký số, văn thư được giao sử dụng khóa bí mật con dấu của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc ký số vào văn bản điện tử.

  Tại ĐIểm a, b Khoản 1, ĐIều 9 quy định đối với văn bản gửi đi và đối với văn bản đến:

  a) Đối với văn bản gửi đi:

  - Chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký;

  - Thông tin về trách nhiệm của người ký;

  - Chứng thực dấu thời gian hợp lệ vào thời điểm ký.

  b) Đối với văn bản đến:

  - Các chứng thư số tương ứng với các chữ ký số trên văn bản điện tử đến;

  - Thông tin về trách nhiệm của người ký;

  - Chứng thực dấu thời gian hợp lệ vào thời điểm nhận.

  Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT

  NNTL - Chuyên viên phòng HCTH

Lượt xem: 2046