Danh sách văn bản: UBND TP Hồ Chí Minh

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định số 4190/QĐ-UBND 02-12-2022 Bộ KHCN
Quyết định số 3895/QĐ-UBND 02-12-2022 Bộ KHCN
Quyết định số 4910/QĐ-UBND 02-12-2022
Báo cáo số 139/BC-UBND 02-08-2022 UBND TP
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND 20-07-2021 UBND TP
Quyết định số 2566/QĐ-UBND 19-07-2021 UBND TP
Quyết định số 2051/QĐ-UBND 07-06-2021 UBND TP
Công văn số 748/UBND-VX 16-03-2021 UBND TP
Công văn só 275/UBND-VX 26-01-2021 UBND TP
Kế hoạch số 4292/KH-UBND 06-11-2020 UBND TP
Công văn số 3626/UBND-VX 29-06-2015 UBND TP
Báo cáo số 74/BC-UBND 11-05-2020 UBND TP
Công văn số 1381/UBND-VX 15-04-2020 UBND TP
Công văn số 1305/UBND-VX 10-04-2020 UBND TP
Công văn số 247/UBND-VX 16-01-2020 UBND TP