Chi tiết tin

 • Về triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh [24-03-2023]

  Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 983/UBND-VX về việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

  Công văn có nội dung chủ yếu như sau:

  Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ; Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai, tổ chức thực hiện như sau:

  1. Các Sở, ban, ngành; Tổng Công ty, Công ty thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU tại cơ quan mình và các cơ quan trực thuộc (nếu có); tăng cường các giải pháp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức phải bố trí công chức, viên chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ có chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn  thư, lưu trữ; thực hiện việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ hàng năm tại cơ quan, tổ chức theo quy định, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức; tổ chức thu thập tất cả hồ sơ, tài liệu vào Kho Lưu trữ cơ quan để bảo quản an toàn theo quy định; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với từng công chức, viên chức và người làm công tác văn thư lưu trữ; chỉ đạo việc kiểm tra, lựa chọn những tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn để giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử (khi có thông báo giao nộp); thực hiện việc hủy tài liệu hết giá trị đúng theo quy định.

  2. Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định hiện hành đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thay thế các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ có ý kiến trước khi Trung tâm Lưu trữ lịch sử tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài liệu điện tử nhằm đảm bảo sự đồng bộ các dữ liệu thông tin đầu vào, cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảm bảo sự đồng bộ trong việc số hóa dữ liệu gắn với thực hiện chuyển đổi số của Thành phố theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

  Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2350

Tin khác