Chi tiết tin

 • Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng [06-06-2016]

  Ngày 29 tháng 01 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 36/TB-CCVTLT về phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Thông báo này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông báo số 206/TB-CCVTLT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ có cùng trích yếu nội dung văn bản nêu trên

  Ngày 29 tháng 01 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 36/TB-CCVTLT về phân công trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Thông báo này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông báo số 206/TB-CCVTLT ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ có cùng trích yếu nội dung văn bản nêu trên. Nội dung phân công cụ thể như sau:

  1. Ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng
  a) Chi cục trưởng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Chi cục theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành theo quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng quyết định.
  b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ chuyên dụng.
  2. Ông Mai Thanh Hùng, Phó Chi cục trưởng
  a) Giúp Chi cục trưởng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ lịch sử của Thành phố.
  b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
  c) Trực tiếp tham mưu Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan hành chính Thành phố.
  d) Các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
  3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chi cục trưởng
  a) Giúp Chi cục trưởng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.  
  b) Trực tiếp tham mưu, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố.
  d) Giúp Chi cục trưởng tổ chức chỉ đạo, quản lý công tác quản trị, đời sống công chức cơ quan.
  c) Các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Lượt xem: 7642

Tin khác