Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống [08-02-2017]

  Ngày 18 tháng 01 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Công văn số 46/VTLTNN-NVĐP về báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống.

  Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo một số nội dung sau:

  1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức về xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống;

  2. Thực trạng tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;

  3. Kết quả thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống;

  4. Nhận xét, đánh giá về công tác chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

  5. Đề xuất, kiến nghị về công tác chỉnh lý.

  Báo cáo gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trước ngày 15 tháng 4 năm 2017.

  Để thực hiện báo cáo này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố đang tham mưu, đề xuất Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức chưa báo cáo khảo sát tình hình tài liệu, khẩn trương báo cáo để tổng hợp số liệu đầy đủ, chính xác báo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đúng thời gian./.

  TH

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 5530

Tin khác