Chi tiết tin

 • Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ [06-06-2016]

  Căn cứ Công văn số 1302/CCVTLT-NVĐP ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 21 tháng 01 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng và phát hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 tại Kế hoạch số 25/KH-CCVTLT

  Căn cứ Công văn số 1302/CCVTLT-NVĐP ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 21 tháng 01 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng và phát hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 tại Kế hoạch số 25/KH-CCVTLT, Kế hoạch có các nội dung chủ yếu như sau:

  Tại Mục I mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm:
  1. Mục tiêu
  a) Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cơ quan.
  b) Tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi cục theo Quyết định số 525/QĐ-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.
  c) Tiếp tục tham mưu và thực hiện các bước tiếp theo của Kế hoạch số hóa và dự án công trình xây dựng Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.
  d) Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  đ) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Chi cục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.
  e) Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động của Chi cục.
  2. Nhiệm vụ trọng tâm
  a) Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ năm 2011 và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn thư, lưu trữ mới ban hành.
  b) Tham mưu Sở Nội vụ hoặc trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.
  c) Tập trung thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.
  d) Tiếp tục thực hiện công tác trao trả hồ sơ cán bộ đi B của Thành phố Hồ Chí Minh.
  đ) Tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm công tác bảo mật đối với các tài liệu lưu trữ, đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
  e) Tham mưu thực hiện tốt vai trò Lưu trữ lịch sử của Thành phố thông qua các hoạt động lưu trữ: thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ.
  g) Triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại Chi cục và Trung tâm.
  h) Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục, phân công bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực phát huy và đạt hiệu quả trong công tác.
  Tại Mục II về nhiệm vụ cụ thể:
  1. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ
  a) Tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản:
  - Chỉ đạo về tăng cường công tác giao nộp và bảo quản tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.
  - Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  - Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động văn thư, lưu trữ tại phường, xã, thị trấn.
  - Kế hoạch chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng từ năm 1975 đến 2015.
  Kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2016 - 2020.
  - Kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2016 - 2020.
  b) Trình Sở Nội vụ ban hành các văn bản:
  - Triển khai thực hiện việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
  - Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc bố trí kho lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
  - Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mẫu Phiếu trình tại các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn.
  - Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại cho những người làm công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
  - Phối hợp hướng dẫn chuyển xếp lương cho công chức, viên chức chuyên ngành văn thư, lưu trữ.
  - Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn.
  - Hướng dẫn về thể thức kỹ thuật trình bày đối với các loại hình văn bản: Quy định, Quy chế, Hướng dẫn.
  - Hướng dẫn thực hiện các hình thức sao văn bản tại các cơ quan, tổ chức.
  - Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp lưu.
  - Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Kế hoạch hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ đối với công chức Tư pháp phường, xã, thị trấn.
  - Kế hoạch học tập kinh nghiệm về công tác văn thư, lưu trữ tại các tỉnh.
  - Công tác thường xuyên:
  + Báo cáo tổng hợp thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ.
  + Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức.
  + Công văn về việc hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.
  c) Hoạt động nghiệp vụ:
  - Công văn về việc triển khai các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ.
  - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 178/KH-CCVTLT ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020.
  - Xây dựng và tổ chức thực hiện việc quản lý các chuyên đề và báo cáo viên về chuyên môn nghiệp vụ văn thư lưu trữ.
  - Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố năm 2016.
  - Tổ chức Hội thảo công tác quản lý tài liệu tại các doanh nghiệp.
  2. Hoạt động lưu trữ lịch sử Thành phố
  a) Công tác thu thập:
  Thực hiện thu thập tài liệu tại Hội đồng nhân dân các Quận 3, 5, 10 và huyện Củ Chi.
  b) Công tác chỉnh lý:
  - Thực hiện phân loại hồ sơ, tài liệu phục vụ kế hoạch số hóa tài liệu tại Kho lưu trữ chuyên dụng giai đoạn 1 (2014 - 2015).
    - Tổ chức chỉnh lý 120 mét giá (tài liệu năm 2001-2002) của Ủy ban nhân dân Thành phố.
  - Rà soát, đề xuất chỉnh lý bổ sung tài liệu tồn đọng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
  c) Hoạt động nghiệp vụ:
  - Tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng Lưu trữ lịch sử.
  Tham mưu tổ chức xác định giá trị tài liệu những phông lưu trữ đang bảo quản tại Kho Lưu trữ chuyên dụng, loại ra những tài liệu hết giá trị để tiêu hủy theo quy định của pháp luật (nếu có).
   d) Bảo quản tài liệu:
  Thường xuyên kiểm tra kho tàng, hệ thống camera quan sát, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy nhằm bảo quản an toàn tài liệu trong Kho Lưu trữ chuyên dụng.
  đ) Công tác thống kê tài liệu:
  Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ để đề xuất các giải pháp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
   e) Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ:
  - Trang bị các phần mềm ứng dụng vào hoạt động lưu trữ về quản lý tài liệu lưu trữ, các công cụ tra tìm, cấp thẻ và quản lý độc giả.
  Tổ chức phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
  3. Thực hiện các dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật
  Tiếp tục xây dựng lực lượng cộng tác viên, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện dịch vụ chỉnh lý tài liệu và cung ứng vật tư văn phòng phẩm phục vụ công tác lưu trữ theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị.
  4.Công trình xây dựng Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố
  a) Tiếp tục thực hiện các công việc cho giai đoạn chuẩn bị thi công; tiến hành khởi công xây dựng công trình vào cuối tháng 6 năm 2016; đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra và được phê duyệt.
  b) Tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật, theo dự toán ngân sách, trình các Sở liên quan thẩm định.
  5. Công tác quản lý Chi cục
  a) Công tác hành chính, tổng hợp
  - Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
  - Tổ chức các Hội nghị sơ, tổng kết hoạt động trong năm 2016.
  - Xây dựng và ban hành điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý Chi cục.
  - Xây dựng và vận hành website phục vụ công tác tuyên truyền và hoạt động của Chi cục.
  - Tổ chức triển khai thực hiện theo dõi công việc qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc.
  - Xây dựng và quản lý hệ thống chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các thủ tục hành chính đang áp dụng tại Chi cục và Trung tâm Lưu trữ lịch sử./.

Lượt xem: 9002

Tin khác