Chi tiết tin

 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [15-03-2022]

  Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch sô 1018/KH-SNV về tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

  Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, với nội dung như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU            

  1. Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

  2. Việc tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức

  a) Thời gian: dự kiến vào cuối tháng 3 năm 2022.

  b) Địa điểm: tầng G - Tòa nhà Trung tâm Lưu trữ, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  2. Chủ trì Hội nghị: bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  3. Nội dung Hội nghị

  a) Nội dung Hội nghị

  - Thông qua Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022.

  - Tổng hợp tiến độ, triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố giai đoạn 1975 - 2015; Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố giai đoạn 2018 - 2022; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn; Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 4 năm 2020 phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

  - Triển khai, thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

  - Hội nghị thảo luận.

  b) Chuẩn bị nội dung: Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  4. Thành phần tham dự và khách mời: dự kiến khoảng 120 người

  a) Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ.

  b) Đại diện Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Hành chính phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các Sở, ngành; Công ty, Tổng Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố.

  c) Đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ Phòng Nội vụ quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

  5. Chương trình Hội nghị

  a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

  b) Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Kế hoạch công tác năm 2022.

  c) Triển khai, hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

  d) Hội nghị thảo luận.

  6. Kinh phí tổ chức Hội nghị

  Trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng Sở Nội vụ

  Phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Giấy mời đến cơ quan, tổ chức tham dự Hội nghị, xếp lịch để đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ dự Hội nghị.

  2. Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  a) Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị; chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị.

  b) In ấn tài liệu phục vụ Hội nghị.

  c) Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị.

  d) Phối hợp với Văn phòng Sở Nội vụ xếp lịch để đại diện Lãnh đạo Sở dự Hội nghị, tiếp đón đại biểu, khách mời và phục vụ Hội nghị.

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 của Sở Nội vụ./.

Lượt xem: 2748

Tin khác