Chi tiết tin

 • Kết quả Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [15-05-2022]

  Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 1902/TB-SNV về kết quả hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

  Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác VTLT năm 2022; ngày 07 tháng 4 năm 2022, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công tác VTLT năm 2022 tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố.

  Qua đó, kết quả tổ chức Hội nghị công tác VTLT năm 2022 được Sở Nội vụ Thành phố thông báo như sau:

  I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

  Chủ trì Hội nghị: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  Tổng số có 119 đại biểu của 82 cơ quan, tổ chức, trong đó có:

  - 38 đại biểu là Chánh (Phó Chánh Văn phòng), Trưởng (Phó Trưởng) phòng.

  - 81 đại biểu là công chức, viên chức, người làm công tác VTLT tại các cơ quan, tổ chức.

  II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

  1. Nội dung chương trình của Hội nghị

  Chương trình Hội nghị được diễn ra theo trình tự như sau:

  - Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; Báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án, Kế hoạch.

  - Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các Kế hoạch chuyên đề năm 2022.

  - Hội nghị thảo luận.

  - Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nội vụ.

  - Tổng kết Hội nghị.

  - Khen thưởng.

  2. Về các đề xuất, kiến nghị và thảo luận, trao đổi tại Hội nghị

  - Để Hội nghị công tác VTLT năm 2022 tiết kiệm thời gian và có nhiều nội dung thực tế, thiết thực, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 91/CCVTLT-QL gửi các cơ quan, tổ chức về việc có ý kiến đề xuất, kiến nghị, giải quyết vướng mắc tại Hội nghị công tác VTLT năm 2022; có 07 cơ quan, tổ chức gửi 15 câu hỏi đề xuất, kiến nghị, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu trả lời bằng bảng hỏi - đáp phát cho đại biểu tham dự Hội nghị.

  - Tại Hội nghị có 3 cơ quan, tổ chức phát biểu ý kiến thảo luận, cụ thể:

  + Về quản lý, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu sau khi đổi tên cơ quan: cơ quan mới sẽ tiếp nhận quản lý hồ sơ, tài liệu; tổ chức xác định giá trị tài liệu, chỉnh lý và bảo quản theo quy định.

  + Về quản lý văn bản mật của cơ quan: việc quản lý, bảo vệ, bảo quản do cơ quan, tổ chức thực hiện theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; việc giải mật tài liệu mật do cơ quan, tổ chức thực hiện và phải thông qua Hội đồng xác định giá trị tài liệu.

  3. Tổng kết, chỉ đạo Hội nghị

  Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị:

  - Qua kết quả hoạt động VTLT năm 2021, cho thấy sự nỗ lực lớn của tập thể công chức, viên chức, người làm công tác lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố; nhận thức về vị trí, vai trò của công tác VTLT được nâng lên, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức quan tâm chỉ đạo, bố trí nhân sự, đầu tư kinh phí thực hiện công tác VTLT; đội ngũ công chức, viên chức làm công tác VTLT bước đầu tự tin, an tâm công tác. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác VTLT thường xuyên thay đổi; các cơ quan, tổ chức cần có sự bố trí nhân sự phù hợp để công tác VTLT liên tục.

  - Để công tác VTLT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan, tổ chức cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

  + Tiếp tục thực hiện các Đề án, Kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác VTLT… nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp và những người làm công tác VTLT về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác VTLT.

  + Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác VTLT. Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết về chế độ, chính sách để cán bộ, công chức, viên chức ngành VTLT thật sự an tâm công tác; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác VTLT, hoàn thiện Kho Lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức để thu thập, bảo quản hồ sơ, tài liệu trong quá trình hình thành được tốt hơn; từng bước đổi mới phương thức quản lý tài liệu, đặc biệt là tài liệu điện tử; tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức nhằm góp phần phục vụ nhu cầu sử dụng của các tổ chức, cá nhân.

  + Chi cục Văn thư - Lưu trữ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác VTLT đối với cơ quan, tổ chức.

  Sở Nội vụ thông báo kết quả Hội nghị công tác VTLT năm 2022 để các cơ quan, tổ chức biết và triển khai thực hiện./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2808

Tin khác